KHẢI TƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
3 Tháng Hai, 2017

Khải tượng của FGBMF dựa trên chuỗi các lời tiên tri trong một khoảng thời gian trước và được Đức Chúa Trời xác nhận lại cho người sáng lập, Demos Shakarian, qua khải tượng:

Rất nhiều người nam từ khắp các châu, các nước, gồm tất cả các chủng tộc, văn hóa, phong tục – những người đã từng chết về thuộc linh, bấy giờ cùng sống lại. Họ được đổ đầy năng quyền Thánh Linh vì đã được giải phóng và tự do. Gương mặt họ sáng ngời, cùng đưa tay lên và cất tiếng ngợi khen.

Trước khi Chúa Giê-xu Christ trở lại, Đức Chúa trời sử dụng rất nhiều người bình thường trên khắp thế giới cách mạnh mẽ, họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và ra đi truyền giảng cách quyền năng.