KHẨU HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
3 Tháng Hai, 2017

FGB Việt Nam với khẩu hiệu

1. Dành thời gian nhóm lại sẽ không có thời gian phạm tội

2. Yêu thương bằng hành động, tình yêu bắt đầu từ gia đình

3. Đừng để thế gian giành lấy chúng ta nhưng phải dùng tình yêu của Chúa giành lấy thế gian

4. Đường nào cũng về La Mã nhưng Chúa Giê-Xu là con đường duy nhất để vào thiên đàng.

5. Tin Chúa, được cứu; Trông Cậy Chúa, đắc thắng; Yêu kính Chúa, được người.