12 September, 2018

Chương trình tiệc truyền giảng Thứ 7, ngày 27/10/2018.

4 July, 2018

Chương trình tiệc truyền giảng ngày 6/7/2018 (thứ 6).

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG NGÀY 06/07/2018