FGB MFI Việt Nam nhóm định kỳ tháng 06/2018
18 Tháng Sáu, 2017
Câu Hỏi Thường Gặp
16 Tháng Tư, 2018

Bạn có muốn Thượng Đế ở bên cạnh bạn, an ủi, ban cho bạn quyền năng và sự khôn ngoan không?

Đây là điều tốt lành vì Thượng Đế yêu thương bạn và muốn có mối liên hệ cá nhân với bạn mãi mãi.

Vấn đề là…có một điều ngăn cách làm bạn không thể có mối liên hệ với Thượng Đế, đó là tội lỗi. Bạn và tôi phạm tội khi chúng ta không thể sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài.

Trong Rô-ma 3:23 “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Thượng Đế”. Dù chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa, chúng ta không thể tự cứu mình và từ bỏ tội lỗi. Thượng Đế biết rằng chúng không thể tự giúp mình thoát khỏi tội, nên Ngài đã sai con duy nhất của Ngài là Giê-xu để cứu chúng ta. Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời trọn vẹn-không hề phạm tội, Ngài chết trên cây thập tự để trả thay tội cho chúng ta (Rô-ma 5:8). Ba ngày sau, Ngài sống lại – điều này chứng tỏ Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết một lần đủ cả.

Vậy bạn phải làm gì để được cứu?

1.Nhận Biết – “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Thượng Đế” (Rô-ma 3:23). “Lạy Thượng Đế, xin thương xót con là một tội nhân” (Lu ca 18:13)

2.Ăn Năn – “Nếu các ngươi không ăn năn hối hận thì cũng sẽ bị chết mất giống như thế”. “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi” (Công Vụ 3:19)

3.Xưng Tội – “Nhưng nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là Đấng đáng tin và công bình sẽ xóa tội và tẩy sạch mọi điều ác trong chúng ta” (I Giăng 1:9). “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô ma 10:9)

4.Từ Bỏ – “Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình; Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va… vì Ngài tha thứ dồi dào.” (Ê-sai 55:7)

5.Tin Nhận – Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”  (Giăng 3:16). “Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt” (Mác 16:16)

  1. Nhận Lấy – “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:11-12)

Trong Rô-ma 10:9 có hứa: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu”.

Bạn có thể bắt đầu mối liên hệ cá nhân của mình với Thượng Đế và kinh nghiệm tình yêu vô biên của Ngài bằng lời cầu nguyện đơn giản như sau:

Chúa Giê-xu ơi, tôi biết Ngài đã chết vì tội của tôi. Tôi xin Ngài tha thứ tội tôi. Giờ đây, tôi nhận Ngài làm Cứu Chúa đời tôi và từ nay, xin mời Ngài quản lý đời sống của tôi. Amen”

Bạn đã cầu nguyện như trên rồi phải không?

Chúc mừng bạn! Bạn đã tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình. Đây là quyết định đúng nhất bạn của cuộc đời. Quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi!

Chúng tôi biết bạn có nhiều câu hỏi về mối liên hệ của bạn với Chúa Giê-xu và chúng tôi muốn giúp bạn.

Vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách điền thông tin vào bên dưới để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Một lần nữa, Chúc mừng bạn, chúng tôi xin chung vui với bạn. Xin Chúa ban phước cho bạn!

XIN CẦU NGUYỆN CHO TÔI

Bạn có vần đề cần cầu nguyện? Đó có thể là của vấn đề chính bạn hay của người thân của bạn – chúng tôi sẽ cầu thay cho bạn. Xin điền mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ kêu gọi anh em FGB cùng cầu nguyện với bạn. Anh em chúng tôi rất muốn giúp bạn cùng dâng lên Cha Thiên Thượng nhu cầu và điều bạn cầu xin.

“Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.”

(Ma-thi-ơ 18:19)

“Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.”

(Ma-thi-ơ 21:22)