TÂM TÌNH

CHIA SẺ KINH THÁNH

1 Tháng Bảy, 2018

Trông Cậy Nơi Chúa

Linh hồn con nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì con trông cậy nơi Ngài. (Thi thiên 62:5) Linh hồn con trông cậy nơi Đức Chúa […]
22 Tháng Sáu, 2018

Lời Chúc Phước

Trong lúc khó khăn, áp lực về cuộc sống và công việc, chúng ta phải giữ điều gì? Trong lúc hướng tới khải tượng Chúa ban, […]
22 Tháng Sáu, 2018

Đức Tin và Hoài Bão

Ê-xơ-ra 1:5-6“Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động […]
22 Tháng Sáu, 2018

Đức Chúa Trời Thành Tín

Ê-xơ-ra 1:1-4 “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 100:5). […]

LỜI CHỨNG

22 Tháng Sáu, 2018

Lời Chúc Phước

Trong lúc khó khăn, áp lực về cuộc sống và công việc, chúng ta phải giữ điều gì? Trong lúc hướng tới khải tượng Chúa ban, […]
21 Tháng Sáu, 2018

Bài làm chứng của anh Tần Kiến Vinh

Bài làm chứng của anh Tần Kiến Vinh Trước tiên tôi tự giới thiệu bản thân, tôi tên là Tần Kiến Vinh, nghề nghiệp của tôi […]

CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

22 Tháng Sáu, 2018

Lời Chúc Phước

Trong lúc khó khăn, áp lực về cuộc sống và công việc, chúng ta phải giữ điều gì? Trong lúc hướng tới khải tượng Chúa ban, […]
22 Tháng Sáu, 2018

Đức Tin và Hoài Bão

Ê-xơ-ra 1:5-6“Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động […]

GÓC SUY NGẪM

1 Tháng Bảy, 2018

Trông Cậy Nơi Chúa

Linh hồn con nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì con trông cậy nơi Ngài. (Thi thiên 62:5) Linh hồn con trông cậy nơi Đức Chúa […]
22 Tháng Sáu, 2018

Lời Chúc Phước

Trong lúc khó khăn, áp lực về cuộc sống và công việc, chúng ta phải giữ điều gì? Trong lúc hướng tới khải tượng Chúa ban, […]
22 Tháng Sáu, 2018

Đức Tin và Hoài Bão

Ê-xơ-ra 1:5-6“Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động […]
22 Tháng Sáu, 2018

Đức Chúa Trời Thành Tín

Ê-xơ-ra 1:1-4 “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 100:5). […]

SÁCH

12 Tháng Chín, 2018

Làn Sóng Phấn Hưng Mới

2 Tháng Chín, 2018

Những Người Hạnh Phúc Nhất Trần Gian