Điểm nhóm FGBMFI Việt Nam
11 Tháng Chín, 2018
Làn Sóng Phấn Hưng Mới
12 Tháng Chín, 2018

Ngợi khen Chúa, Ngài đã đưa chủ tịch FGBMFI Úc đến thăm, khích lệ và cầu nguyện chúc phước các doanh nghiệp anh em FGBMFI Việt Nam.

HÌNH ẢNH