Giới Thiệu FGB Việt Nam

Hiệp Hội Thông Công Doanh Nhân Cơ Đốc Quốc Tế (FGBMFI) được thành lập vào năm 1952 tại Mỹ bởi Đức Chúa Trời thông qua Demos Shakarian là chủ trang trại nuôi bò. Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua Demos 02 khải tượng cho hiệp hội. Nhiều người trên thương trường trong nhiều lĩnh vực của các quốc gia đã nhận lãnh 02 khải tượng này và hầu việc Chúa cách hiệu quả. Hiện nay, FGBMFI đã có mặt trên 170 quốc gia.

Tại Việt Nam, FGBMFI đã đặt viên đá đầu tiên của hiệp hội vào năm 2003 thông qua 01 anh em người Malaysia đang sống và làm việc tại TP HCM, anh ấy cùng với một vài anh em Malaysia khác đã cầu nguyện rất nhiều cho Việt Nam, nhiều người trên thương trường đã tin nhận Chúa Giê-xu qua hiệp hội và nhiều cơ đốc nhân đã được mạnh mẽ thuộc linh . Năm 2017, FGBMFI-VIỆT NAM chính thức là thành viên thứ 156 của thế giới.

Tìm hiểu thêm