Kết Thúc Đầy Hy Vọng
22 Tháng Sáu, 2018
Đức Tin và Hoài Bão
22 Tháng Sáu, 2018

Ê-xơ-ra 1:1-4

“Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 100:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi bị lưu đày, Đức Chúa Trời đã cậy miệng Tiên tri Giê-rê-mi phán về việc dân Chúa sẽ trở về như thế nào? Những lời tiên tri đó được ứng nghiệm ra sao trong đời Vua Si-ru? Bạn học được gì về sự thành tín của Đức Chúa Trời, và áp dụng cho mình ra sao?

Ê-xơ-ra 1:1-3 lặp lại ba câu cuối của sách II Sử Ký. Đây là sách tiếp nối sách Sử Ký ghi lại các biến cố sau 70 năm bị lưu đày, sự trở về của con dân Chúa, xây dựng Đền Thờ, và tái lập sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Trước khi bị lưu đày, Đức Chúa Trời đã cậy miệng Tiên tri Giê-rê-mi mà phán rằng: “Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canh-đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời” (Giê-rê-mi 25:12); và “Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, Ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này” (Giê-rê-mi 29:10). Các lời tiên tri này đã ứng nghiệm hoàn toàn khi đến đúng thời điểm, Chúa cảm động lòng Vua Si-ru của nước Phe-rơ-sơ ra chiếu chỉ cho dân Chúa trở về quê hương. Câu 1 khẳng định những biến cố lịch sử xảy ra không phải là tình cờ hoặc do ý riêng của Vua Si-ru, nhưng do Đức Chúa Trời muốn làm cho lời hứa của Ngài trở thành hiện thực, vì Ngài là Đấng thành tín, sự thành tín Ngài còn đến đời đời, lời hứa của Ngài chắc chắn được thực hiện.

Trong những tháng ngày bị lưu đày, dân của Chúa cũng đã cảm nhận được sự thành tín của Đức Chúa Trời: “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca Thương 3:22-23). Và Sứ đồ Phao-lô cũng đã khẳng định chân lý này trong II Ti-mô-thê 2:13: “Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.” Rõ ràng dù lòng người vẫn luôn thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh, nhưng sự thành tín của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Lời Ngài đã phán ra thì chắc chắn sẽ thành tựu khi đến thời điểm Ngài đã định.

Khi học biết Đức Chúa Trời thành tín, chúng ta được khích lệ và vững lòng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dù chung quanh chúng ta có thể nào, dù lịch sử thế giới diễn biến ra sao thì chúng ta vẫn cứ luôn nghỉ an trên lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh vì Đấng chúng ta nương tựa là Đức Chúa Trời thành tín.

Khi đang sống trong nghịch cảnh, bạn có vững tin nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời không? Tại sao?

Lạy Chúa thành tín, xin cho con luôn an lòng hát vang trong cuộc sống: “Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao!… Lòng thành tín Chúa trên con rộng lớn làm sao!” (Lời Thánh ca Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay).

Văn Phẩm Nguồn Sống