Cộng Đồng

1 July, 2018

Trông Cậy Nơi Chúa

Linh hồn con nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì con trông cậy nơi Ngài. (Thi thiên 62:5) Linh hồn con trông cậy nơi Đức Chúa […]
22 June, 2018

Lời Chúc Phước

Trong lúc khó khăn, áp lực về cuộc sống và công việc, chúng ta phải giữ điều gì? Trong lúc hướng tới khải tượng Chúa ban, […]
22 June, 2018

Đức Tin và Hoài Bão

Ê-xơ-ra 1:5-6“Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động […]
22 June, 2018

Đức Chúa Trời Thành Tín

Ê-xơ-ra 1:1-4 “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 100:5). […]
22 June, 2018

Kết Thúc Đầy Hy Vọng

Giê rê mi 52:34 Vua Ba-by-lôn ra lệnh cung cấp lương thực đều đặn cho vua Giê-hô-gia-kin, theo nhu cầu từng ngày, suốt những ngày còn […]
22 June, 2018

Nếu Ta Quên Ngươi

Thi-thiên 137:1-9 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi! Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Giê-ru-sa-lem […]
21 June, 2018

Bài làm chứng của anh Tần Kiến Vinh

Bài làm chứng của anh Tần Kiến Vinh Trước tiên tôi tự giới thiệu bản thân, tôi tên là Tần Kiến Vinh, nghề nghiệp của tôi […]