Đức Chúa Trời Thành Tín
22 Tháng Sáu, 2018
Lời Chúc Phước
22 Tháng Sáu, 2018

Ê-xơ-ra 1:5-6“Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn chỗi dậy” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhận được chiếu chỉ của Vua Si-ru, những ai bằng lòng hồi hương để xây cất cho Chúa một Đền Thờ? Khi chấp nhận trở về, những người hồi hương phải chấp nhận trả giá như thế nào? Đức Chúa Trời ban phước và cung ứng nhu cầu thế nào cho đức tin và hoài bão của họ? Bạn đang có hoài bão nào cho công việc Chúa?

Do bất tuân mệnh lệnh Chúa, thờ hình tượng và liên tục làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên năm 722 T.C., mười chi phái của vương quốc phía Bắc bị đế quốc A-sy-ri bắt lưu đày. Rồi năm 586 T.C., hai chi phái thuộc vương quốc phía Nam cũng bị bắt lưu đày sang Ba-by-lôn. Sau đó, Vua Si-ru đã đánh chiếm và cai trị trên cả hai cường quốc A-sy-ri và Ba-by-lôn, nên khi vua ra chiếu chỉ cho dân lưu đày được hồi hương thì lệnh truyền của vua có giá trị cho toàn thể 12 chi phái Ít-ra-ên. Khi nhận được chiếu chỉ của Vua Si-ru, các trưởng tộc Giu-đa và Bên-gia-min, các thầy tế lễ, người Lê-vi và những người nào được Đức Chúa Trời cảm động, đều cùng nhau chỗi dậy trở về xây dựng Đền Thờ cho Chúa. Thử tưởng tượng sống ở đất khách quê người suốt bảy mươi năm, trải qua nhiều thế hệ, một số người đã được trọng dụng làm quan triều đình như ông Đa-ni-ên, ông Mạc-đô-chê, nhiều người khác qua thời gian dài làm ăn đã ổn định cuộc sống, nhiều người có tài sản giàu có… Nay quyết định trở về quê hương, họ phải chấp nhận bỏ lại sau lưng những cơ đồ đã gây dựng hằng bao thế hệ, bằng lòng đối diện với một tương lai không biết trước vì khi trở về thì tất cả sẽ bắt đầu từ con số không. Vậy điều gì thúc giục họ quyết định “chỗi dậy”? Đó chính là đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và hoài bão xây dựng một Đền Thờ cho Chúa, đã ban cho họ sức mạnh lớn lao để vâng theo ý Chúa. Và khi họ chỗi dậy thì Đức Chúa Trời cung ứng mọi nhu cầu cần thiết để hoài bão của họ trở thành hiện thực (câu 6).

Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Phi-líp 2:13 rằng: “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Đức Chúa Trời sẽ khởi đầu những việc tốt lành trong chúng ta từ đức tin và hoài bão của chúng ta. Khi chúng ta ao ước làm theo ý Chúa thì Ngài sẽ cảm động lòng chúng ta, cho chúng ta có một hoài bão mãnh liệt, đồng thời Ngài cũng ban ân tứ để chúng ta có thể khởi đầu và tiếp tục bước tới bằng đức tin cho đến lúc hoàn thành.

Bạn có sẵn sàng chỗi dậy làm theo ý Chúa không? Nhờ đâu?

Lạy Chúa, xin cho con có đức tin và hoài bão về công việc Chúa để con không nghỉ yên trong những điều Chúa ban cho riêng mình, nhưng chỗi dậy mạnh mẽ bước đi mỗi ngày với Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống