Nhóm Lại và Giới Thiệu Thành Viên ngày 23/03/2018
1 Tháng Bảy, 2018
Chương trình tiệc truyền giảng ngày 6/7/2018 (thứ 6).
4 Tháng Bảy, 2018
 • Linh hồn con nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì con trông cậy nơi Ngài. (Thi thiên 62:5)
 • Linh hồn con trông cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của con. (Thi thiên 33:20)
 • Con sẽ yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Con không phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc có vì người làm thành những mưu ác. (Thi thiên 37:7)
 • Con nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của con. Ngài cũng đem con lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt con lên trên hòn đá, và làm cho bước con vững bền. Ngài để nơi miệng con một bài ca mới tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhiều người sẽ thấy điều đó, bắt sợ, và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. (Thi thiên 40: 1-3)
 • Xin dẫn con trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ con vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi con. Hằng ngày con trông đợi Ngài. (Thi thiên 25:3-5)
 • Con trông đợi Đức Giê-hô-va. Con sẽ vững lòng bền chí. Con sẽ trông đợi Đức Giê-hô-va. (Thi thiên 27:14)
 • Con sẽ nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy con ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá của con, sự cứu rỗi con, và là nơi ẩn náu cao của con. Con sẽ chẳng bị rúng động. (Thi thiên 62:5-6)
 • Con trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn con trông đợi Ngài. Con trông cậy lời của Ngài. Linh hồn con trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. (Thi thiên 130: 5-6)
 • Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. (Hê-bê-rơ 10:23)
 • Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. (Ca thương 3:25)
 • Con sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi của con. (Mi-chê 7:7)
 • Vậy con trở lại cùng Đức Chúa Trời, giữ sự nhân từ và sự công bình luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời của con. (Ô-sê 12:7)
 • Con sẽ ca ngợi Chúa, Ngài mang gánh nặng cho con hằng ngày. Ngài là Đức Chúa Trời cứu rỗi của con. (Thi thiên 68:19)

Nguonhyvong.com